BIP

Reforma Oświaty

Z dniem 25 stycznia 2017 r. w życie wchodzi ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe Dz. U. z 2017 r. poz. 59. Zgodnie z tą ustawą z dniem 1 września 2017 roku każda 6-letnia szkoła podstawowa działająca na podstawie ustawy o systemie oświaty z mocy ustawy przekształca się na 8-letnią szkołę podstawową (art. 117),  a gimnazja ulegają likwidacji z mocy ustawy (art. 127) poprzez wygaszanie.

W przypadku gdy likwidowane gimnazjum jest w zespole, w którym jest tylko gimnazjum  i szkoła podstawowa to zespół ten przekształca się z mocy ustawy w 8-letnią szkołę podstawową. Ustawodawca dał organom prowadzącym gimnazja dwa instrumenty prawne na mocy których mogą dokonać przekształcenia likwidowanego gimnazjum w nowy typ szkoły lub jego włączenia w strukturę innej szkoły (art. 129). Przekształcenie lub włączenie  samodzielnego gimnazjum powoduje, że cały zasób kadrowy i materialny likwidowanego gimnazjum przekazany zostaje na potrzeby zadań oświatowych szkoły powstałej w wyniku przekształcenia lub włączenia. Ustawodawca zobowiązał jednostki samorządu terytorialnego do podjęcia uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe. Zakres przedmiotowy tej uchwały opisany jest w art. 206 ustawy. Uchwała ma charakter intencyjny i stanowi podstawę do zasięgania obligatoryjnych opinii Kuratora Oświaty (art. 209)  oraz związków zawodowych (art. 211).

Więcej o reformie TUTAJ

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2017-02-22 07:39:47 Zmiana publikacji Dominika Wiedemann
2 2017-02-20 14:24:10 Zmiana publikacji Dominika Wiedemann
3 2017-02-20 14:23:39 Zmiana publikacji Dominika Wiedemann


stronę wyświetlono 35232 razy Artykuł wyświetlony 35232 razy