BIP

2017-12-14 10:11:16Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2018 r. w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w formie powierzenia realizacji zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji

1.     W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r., poz.1817 z późn. zm.). Dotację na przedmiotowe zadanie otrzyma podmiot, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą (jednym z najważniejszych kryteriów oceny jest wysokość kosztów realizacji zadania).

2.     Dotacja jest przeznaczona na sfinansowanie zadania, o którym mowa w niniejszym ogłoszeniu. Złożenie oferty nie gwarantuje przyznania środków w wysokości określonej przez oferenta.

3.     Wykorzystanie przyznanej dotacji niezgodnie z określonym w umowie przeznaczeniem pociąga za sobą zwrot całości dotacji wraz z odsetkami.

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2017-12-14 10:11:16 Zmiana publikacji Dominika Wiedemann
2 2017-12-14 10:10:10 Zmiana publikacji Dominika Wiedemann
3 2017-12-14 10:09:57 Zmiana publikacji Dominika Wiedemann


stronę wyświetlono 591 razy Artykuł wyświetlony 591 razy
Administratorem danych osobowych jest Miejskie Centrum Oświaty w Tychach. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.