BIP

2017-12-14 10:11:16Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2018 r. w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w formie powierzenia realizacji zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji

1.     W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r., poz.1817 z późn. zm.). Dotację na przedmiotowe zadanie otrzyma podmiot, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą (jednym z najważniejszych kryteriów oceny jest wysokość kosztów realizacji zadania).

2.     Dotacja jest przeznaczona na sfinansowanie zadania, o którym mowa w niniejszym ogłoszeniu. Złożenie oferty nie gwarantuje przyznania środków w wysokości określonej przez oferenta.

3.     Wykorzystanie przyznanej dotacji niezgodnie z określonym w umowie przeznaczeniem pociąga za sobą zwrot całości dotacji wraz z odsetkami.

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2017-12-14 10:11:16 Zmiana publikacji Dominika Wiedemann
2 2017-12-14 10:10:10 Zmiana publikacji Dominika Wiedemann
3 2017-12-14 10:09:57 Zmiana publikacji Dominika Wiedemann


stronę wyświetlono 141 razy Artykuł wyświetlony 141 razy