BIP

Ochrona Danych Osobowych


UWAGA  - SŁUCHACZE POLICEALNEJ SZKOŁY AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ "ŻAK" W TYCHACH W 2015 ROKU

 

Szanowni Państwo,

 

W związku z kontrolą treści dokumentów, jakie były publikowane w naszym Biuletynie Informacji Publicznej zawiadamiamy, że na stronie http://bip.tychy.edu.pl/9471/info zamieszczone były protokoły z kontroli niepublicznych placówek oświatowych z 2015 r. Na tych protokołach, w związku z niedopatrzeniem osoby publikującej, nie zostały zamazane dane słuchaczy tych placówek. Oznacza to, że w protokołach były widoczne dane w postaci imienia, nazwiska, daty urodzenia, nr PESEL i adresu zamieszkania lub pobytu osób. Ustaliliśmy, że sytuacja dotyczyła 267 osób, które były słuchaczami  Policealnej Szkoły Aktywizacji Zawodowej "Żak" w Tychach w 2015 roku.

 

Protokoły zostały natychmiast usunięte, niemniej do tego momentu dane były publicznie dostępne i nie jesteśmy w stanie określić jak duża liczba osób mogła się z nimi zapoznać. Konsekwencją ujawnienia faktu uczęszczania na zajęcia w szczególnych przypadkach może być naruszenie prywatności czy dobrego imienia. Zakres opublikowanych danych nie pozwala na podszycie się pod Państwa czy kradzież tożsamości, niemniej jako że jedną z danych był numer PESEL, który w niektórych sytuacjach może być używany do identyfikacji osoby (np. przy kontakcie telefonicznym) zalecamy wzmożoną ostrożność w stosunku do osób, czy instytucji, które mogłyby się z Państwem kontaktować telefonicznie lub osobiście. Zalecamy także ostrożność przy podawaniu danych przez Internet w stosunku do osób czy firm, które znałyby Państwa numer PESEL.

 

Po swojej stronie, poza niezwłocznym usunięciem danych z publicznie dostępnych miejsc, wprowadziliśmy dodatkowe zabezpieczenia w postaci weryfikacji na drugą rękę dokumentów, które mają być publikowane w BIP oraz pouczyliśmy pracowników o zasadach publikacji dokumentów zawierających dane osobowe.

 

Jeśli mieliby Państwo jakieś dodatkowe pytania, prosimy kierować je do Pani Agnieszki Pęcak – Inspektora ochrony danych w MCO, pod adresem iod@mco.tychy.pl

 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

 

Na podstawie art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „RODO”, informuję, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 RODO oraz:

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Centrum Oświaty w Tychach.

DANE KONTAKTOWE:

Ø  adres: Miejskie Centrum Oświaty w Tychach, 43-100 Tychy, al. Piłsudskiego 12

Ø  e-mail: mco@mco.tychy.pl

Ø  tel. 32/32-32-400

Ø  fax. 32/32-32-403
 

II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH


Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: iod@mco.tychy.pl

III. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w związku z realizacją zadań oświatowych miasta Tychy powierzonych określonymi przepisami prawa i pełnomocnictwami, w szczególności: uchwała nr XXII/394/16 Rady Miasta Tychy z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej miasta Tychy o nazwie „Miejskie Centrum Oświaty w Tychach” i nadania jej statutu, uchwała nr XXXIX/612/17 Rady Miasta Tychy z dnia 31 sierpnia
2017 r. w sprawie powierzenia prowadzenia wspólnej obsługi szkół i placówek oświatowych, których organem prowadzącym jest miasto Tychy, ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe,  ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r.
w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach,  rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych
i niepublicznych szkołach i placówkach, art. 46 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.
 

IV. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1.    Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w celu realizacji przysługujących uprawnień, bądź spełnienia przez Miejskie Centrum Oświaty w Tychach obowiązków określonych ww. przepisami prawa albo jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.

2.      Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy.

3.   Mogą również wystąpić przypadki, w których zostanie Pani/Pan poproszona/y o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.
 

V. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie ww. przepisów prawa oraz podmiotów świadczących asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych i teleinformatycznych, w których są przetwarzane Pani/Pana dane.
 

VI. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

1.       Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.

2.       Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie Instrukcji Kancelaryjnej Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
 

VII. ŹRÓDŁO DANYCH OSOBOWYCH, NIE POZYSKANYCH OD OSÓB KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ: szkoły i placówki oświatowe w Tychach, rejestr PESEL i rejestr mieszkańców.
 

VIII. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH:

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora:

1)      dostępu do treści swoich danych osobowych,

2)      sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

3)      przenoszenia swoich danych osobowych,

4)      usunięcia swoich danych osobowych,

5)      ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,                                                                                         a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych.
 

IX. PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY

Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pani/Pan prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody.

2.      Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.
 

X. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIE PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

1.  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem: ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy, rozpatrzenia wniosku, do których podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y.

2.    W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może  skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.

3.    W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, warunkiem rozpatrzenia wniosku lub gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć ani wykonać takiej umowy lub rozpatrzyć wniosku.
 

XI. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.
 

XII. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2019-03-18 14:06:33 Zmiana publikacji Ewa Biolik
2 2019-03-18 14:05:16 Zmiana publikacji Ewa Biolik
3 2019-03-18 13:58:16 Zmiana publikacji Ewa Biolik


stronę wyświetlono 2255 razy Artykuł wyświetlony 2255 razy
Administratorem danych osobowych jest Miejskie Centrum Oświaty w Tychach. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.